ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۷۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کنکاشی بر رابطه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای غرب استان مازندران) در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنکاشی بر رابطه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای غرب استان مازندران) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کنکاشی بر رابطه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای غرب استان مازندران) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کنکاشی بر رابطه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای غرب استان مازندران) در word :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب مازندرانبود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهششامل کلیه کارکنان بیمارستانهای دولتی غرب مازندران که تعداد آنها 1872 نفر می باشد. نمونه آماری شامل 320 نفر ازکارکنان بیمارستانهای غرب مازندران بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه های مدیریت دانش بهات (2001) با 38 گویه و کیفیت زندگی کاری بلهاری و همکاران (1389) با 24 گویهبود. روایی صوری محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان تایید شد و میزان پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخبرای مدیریت دانش 0/806 بدست آمد. به منظور بررسی فرضیه های با 0/711 و برای کیفیت زندگی کاری برابر به کارگیری نرم افزار SPSS V21.0 از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های حاصلاز تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و مولفه های آن با کیفیتزندگی کاری کارکنان وجود داشته و از بین مولفه های مستقل پژوهش کسب دانش و خلق دانش بیشترین تاثیر را بربهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد. در پایان نیز مبتنی بر نتایج حاصل نسبت به ارائه پیشنهادات علمی جهت بهبودوضعیت موجود اقدام شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روش شناسی چهارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های مطالعات تطبیقی در آموزش عالی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روش شناسی چهارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های مطالعات تطبیقی در آموزش عالی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روش شناسی چهارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های مطالعات تطبیقی در آموزش عالی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روش شناسی چهارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های مطالعات تطبیقی در آموزش عالی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: 20
چکیده:
هدف این نوشتار، بررسی روش شناسی چهارچوب مفهومی مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش عالی است. رویکرد پژوهش حاضر از نوعتوصیفی و کتابخانه ای است )با استفاده از مقالات، کتابهای داخلی و خارجی، گزارش های بین المللی سازمان هایی نظیر بانک جهانی ویونسکو ، سایت های دانشگاه های معتبر که مطالعات تطبیقی را بعنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه خود دارند، کار پژوهش دنبالشده است( . از آنجائیکه عمده مطالعات تطبیقی در ایران در حوزه آموزش و پرورش بوده است و تا آنجائیکه نگارنده جستجو کرده استهیچ ادبیات سازمان یافته ای به زبان فارسی در این حوزه پیدا نمیشود، به همین منظور وی اقدام به مطالعه در این جوزه را ضروریدانسته است. نگارنده در ابتدا ضمن بررسی علل، فلسفه و اهداف و فواید مطالعات تطبیقی، سعی نموده با ارائه چهارچوب و مبانینظری، رویکردها و روش ها ی مطالعات تطبیقی در آموزش عالی به بررسی ابعاد سیاسی پژوهش تطبیقی، چالش های عملی درپژوهش تطبیقی، انواع مختلف طبقه بندی و موضوعات مطالعات تطبیقی، مشکلات عاملان تغییر در مطالعات تطبیقی و روش هاینوین در مطالعات تطبیقی در آموزش عالی بپردازد. یقینا این گونه مطالعات بستر لازم را برای سایر پژوهشگران برای بررسی نظام هایآموزش عالی جهان فراهم می سازد. در خاتمه در بخش نتیجه گیری، مسائلی را با توجه به فواید مطالعات تطبیقی، پیرامون ساختارراهبری دانشگاه ها و الگو برداری از نظام راهبری دانشگاه های موفق جهان و البته با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادیو اجتماعی ارائه گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت

تعداد صفحات: 14

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه رضایت شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی در میان کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران است.به منظور بررسی این روابط، پرسشنامه فرسودگی شغلیمازلاک و پرسشنامه رضایت شغلیJDIدر بین افراد نمونه توزیع و دادههای حاصل با روشهای آماری تحلیل شد. نتایج حاصل نشان دادکه رابطه رضایت شغلی با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت معنیدار و معکوس و با پیشرفت فردی معنیدار و مستقیم است. همچنین رابطه بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی در سنین پایین معنیدار و معکوس است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ضرورت توجه به توسعه پایدار با تاکید بر عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضرورت توجه به توسعه پایدار با تاکید بر عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضرورت توجه به توسعه پایدار با تاکید بر عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ضرورت توجه به توسعه پایدار با تاکید بر عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
بسیارى از برنامه ریزان و سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد مى کنند این صنعت بخش عظیمى از درآمدهاى ملى بسیارى کشورهاى جهان سوم را به خود اختصاص مى دهد. مدیریت طبیعت گردى در ایران یک عنصر حیاتی براى رشد و توسعه جامعه است. شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی به همراه وضعیت خاص توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی در سطح ایران بیانگر پتانسیل های بالقوه و منحصر به فرد در زمینه اکوتوریسم کشور است. این واقعیت در حالی است که گردشگری به طور اعم و اکوتوریسم به طور اخص در کشور، توسعه نیافته است و این بیانگر ظرفیت هایی گسترده برای توسعه ی اکوتوریسم در سطح کشور می باشد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امروزه، رشد لجام گسیخته مصرف گرایی از معضلات بسیاری از کشورها است. جامعه و کشور مصرف زده کمتر به خودکفایی خواهد رسید .این گرایش در تمامی اقشار جامعه نفوذ کرده است و زنان نیز با آن رابطه ای دوسویه دارند؛ از سویی جمعیت انبوهی از مصرف کنندگان، زناناند و از دیگر سو، زنان بر الگوی مصرف دیگران به ویژه افراد خانواده تأثیرگذارند .پس اصلاح الگوهای مصرف در هرآنچه نگهداری و حفظ آن اثر مثبت در اقتصاد فرد و جامعه دارد، ضروری به نظر میرسد. در این ارتباط، زنان میتوانند فرهنگ صرفه جویی را درون خانواده نهادینه کنند که این خود به فرهنگ سازی در کل جامعه منجر خواهد شد. بخش مهمی از آموزه های دینی که در رابطه با مسائل اقتصادی است ناظر به بیان الگوهای مصرفی مطلوب از نظر شرع مقدس می باشد .در این نوشتار، در ابتدا معیار کلی اسلام در این زمینه معرفی شده است سپس با طرح مباحث اجتماعی مرتبط با بحث «مصرف گرایی» تأثیر تبلیغات بر مصرف گرایی زنان مورد بررسی قرارگرفته است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تشخیص جنسیت بر اساس تصاویر چهره با استفاده از طبقه بندتقویتیLP و مشتقات جهت دار و ویژگی های آماری در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص جنسیت بر اساس تصاویر چهره با استفاده از طبقه بندتقویتیLP و مشتقات جهت دار و ویژگی های آماری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تشخیص جنسیت بر اساس تصاویر چهره با استفاده از طبقه بندتقویتیLP و مشتقات جهت دار و ویژگی های آماری در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص جنسیت بر اساس تصاویر چهره با استفاده از طبقه بندتقویتیLP و مشتقات جهت دار و ویژگی های آماری در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات: 6
چکیده:
جنسیت یکی از ویژگی های مهم انسان ها در مبحث جمعیت شناسی است؛ امروزه تعیین متغیرهای جمعیتشناسی انسان ها مانندجنسیت، سن و نژاد از طریق علم بینایی ماشین تاثیر قابل توجهی در افزایش کیفیت تعاملات اجتماعی و خدمات بشری داشته است.روشهای مبتنی بر مشتق از روشهای محبوب در استخراج ویژگیهای قابل تمایز چهرهای با هدف تشخیص جنسیت میباشاند. در این مقاله روشی کارامد و سریع برای تشخیص جنسیت براساس تصاویر چهره با استفاده از مشتقات جهت دار و روش های آماریمعرفی م یشود. این راهکار، بر روی همسایه های یک پیکسل مرکزی عملیاتی مبتنی بر روشهای مشتق گیری و آماری انجام می دهدتا در نهایت برای هر تصویر یک بردار ویژگی ایجاد کند. پس از ایجاد بردار ویژگی برای تمام تصاویر، از عملگر طبقه بند تقویتی LP) LPBoost برای عمل دسته بندی استفاده می شودنتایج آزمایش ها، نشان دهنده دقت طبقهبندی 9239 % روش پیشنهادی بر روی پایگاه دادهFRGC 2.0 ودرنتیجه اثربخشی این روش در دسته بندی جنسیتی و همچنین سرعت بالای آن در مقایسه با روشهای مشابه است


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله پارامترهای ضروری در تحلیل لرزه‌ای – عددی سدهای بتنی قوسی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پارامترهای ضروری در تحلیل لرزه‌ای – عددی سدهای بتنی قوسی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پارامترهای ضروری در تحلیل لرزه‌ای – عددی سدهای بتنی قوسی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پارامترهای ضروری در تحلیل لرزه‌ای – عددی سدهای بتنی قوسی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 7
چکیده:
به طور کلی در تحلیل و طراحی سه بعدی سازه‌ها از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که از این میان روش‌های عددی بدلیل دقت و پوشش بهتر فرضیات از اقبال و گستردگی بیشتری برخوردار می‌باشد و از این رو نرم‌افزارهای متعددی نیز بر این مبنا طراحی گردیده‌اند. از میان سازه‌های مهندسی سدهای بتنی قوسی از ویژگی و اهمیت به سزایی برخوردار بوده و لذا پارامترها و فاکتورهای بسیاری در تحلیل و طراحی سه بعدی و دینامیکی آنها دخیل می‌باشند که از آن میان به عنوان مهمترین و شاخص‌ترین پارامترها می‌توان از مواردی نظیر نیمه متناهی فرض کردن مخزن سد همچنین نیمه متناهی فرض کردن فونداسیون (بستر سنگی)، اندرکنش آب و سازه (سد)، پدیده جذب موج در تراز مخزن (بررسی اثرات نیروی موج)، تراکم‌پذیری سیال (آب) اندرکنش پی و سازه (سد) وضعیت متغیرهای مکانی صفحات اتصال سد و تکیه‌گاه نام برد. این مقاله به بررسی مراحل تحلیل خطی این قبیل سدها در نرم‌افزار 2008-BACD-3D که در برگیرنده تمامی موارد فوق می‌باشد می‌پردازد. در طی بررسی‌های بعمل آمده از مدل‌های واقعی سدهای احداث گردیده، اهمیت موارد اشاره شده در بالا به روشنی و به وضوح به اثبات رسیده که می‌بایست در تمامی تحلیل‌ها و طراحی‌های مربوط به سدهای بتنی قوسی از نتایج آنها بهره جست. اما متأسفانه با بررسی اجمالی برخی نرم‌افزارهای تجاری اجزاء محدود می‌توان به نقص این نرم‌افزارها در لحاظ نمودن پارامترهای اشاره شده در بالا پی برد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مروری بر تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مروری بر تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در مناطق خشک و نیمه خشک و دیگر مناطق که به هر دلیلی با کمبود منابع و ذخایر آب روبه رو هستند، برای حفظ منابع آب و جلوگیری از هدررفت آب باران که به صورت سیلاب در می آید و از حوضه خارج می شود، جهت حفظ و احیاء مراتع و تغذیه آب زیرزمینی، سیلاب را به سوی اراضی پایین دست هدایت می کنند. این کار در دوره های طولانی و با گذشت زمان سبب تغییرات بسیاری در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت تأثیر پخش سیلاب می شود. این تغییرات توسط محققین زیادی در مناطق مختلف کشور ایران بررسی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد نرم افزار z map در تعیین مقادیر a و b در رابطه گوتنبرگ ریشتر در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد نرم افزار z map در تعیین مقادیر a و b در رابطه گوتنبرگ ریشتر در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد نرم افزار z map در تعیین مقادیر a و b در رابطه گوتنبرگ ریشتر در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد نرم افزار z map در تعیین مقادیر a و b در رابطه گوتنبرگ ریشتر در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 4
چکیده:
داشتن مشخصات زلزله یا کاتالوگ زلزله برای مطالعات زمین ساختی بسیار مفید است. نرم افزار z map توسط رابط کاربری گرافیکی جهت کمک به زلزله شناسان طراحی و کاربردی گردیده است. که در ان پارامتر مقدار (b-value)b ، به عنوان یکی از پارامترهای بسیار متداول در مطالعات زلزله شناسی مقیاس مناسبی از آهنگ لرزه خیزی یک منطقه است. این پارامتر که از رابطه گوتنبرگ – ریشتر (logN=a-bM ) به دست می آید معرف شیب نمودار فراوانی- بزرگای زمین لرزه هاست. آنچه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته نقشه تغییرات مقدار b در منطقه زمین ساختی آذربایجان شرقی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه کارایی فرودگاههای بین المللی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه کارایی فرودگاههای بین المللی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه کارایی فرودگاههای بین المللی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه کارایی فرودگاههای بین المللی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 11
چکیده:
بررسی های آماری بیانگر آنست که کشور ما از نظر امکانات و زیرساخت های بخش حمل و نقل وضعیت نسبتاً خوبی دارا بوده است حال آنکه میزان بهره گیری از این زیرساخت ها مناسب نبوده است و جایگاه مطلوبی ندارد. لذا لزوم ارزیابی عملکرد این بخش، کاملا مشخص است. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد فرودگاهای بین المللی کشور با رویکرد تحلیل پوششی دادهها میباشد. بدین صورت که از تکنیک تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی فرودگاه ها با ورودی هایی همچون تعداد نیروی کار، مساحت ترمینال، طول باند و خروجیهایی همچون تعداد پرواز، تعداد مسافر جا به جا شده و میزان بار حمل شده استفاده شد. کارایی فرودگاه ها از 49 ترکیب مختلف ورودی ها و خروجی ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد و در پایان از یک مکانیزم رتبه بندی کامل استفاده شد. بدین صورت که با استفاده از نمرات کارایی بدست آمده از فرودگاه ها در ترکیبات مختلف ورودی و خروجی ها ماتریس تصمیمی تشکیل شد که سطرهای این ماتریس فرودگاهها و ستون های آن نمرات کارایی بدست آمده از مدلهای مختلف تشکیل میداد و در نهایت از تکنیک مجموع ساده وزین به منظور رتبه بندی فرودگاه ها استفاده شد. نتایج رتبه بندی نهایی، فرودگاه زاهدان را در رتبه اول و فرودگاه اصفهان را در رتبه آخر سطح عملکرد نشان داد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |